Za pośrednictwem serwisu mediapromocja.pl można składać zamówienia na Produkty oraz Materiały (usługi świadczone drogą elektroniczną).

Autorem serwisu i podmiotem odpowiedzialnym za obsługę procesu zamówień jest Acorus Studio Spółka Cywilna, z siedzibą w Rzeszowie 35-026, ul. Reformacka 6, NIP: PL5482621498, reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marię Romanowska, gdzie kontakt jest możliwy za pomocą poczty e-mail: biuro (@)mediapromocja.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Kupujący – to Konsument lub Klient dokonujący zakupu w serwisie mediapromocja.pl

Konsument — osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22-1 kodeksu cywilnego).

Klient — podmiot gospodarczy kupujący w Sklepie, do celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 43-1 kodeksu cywilnego).

Sprzedawca — Acorus Studio Spółka Cywilna, z siedzibą w Rzeszowie 35-026, ul. Reformacka 6, NIP: PL5482621498 reprezentowane przez Prezesa Zarządu Marię Romanowska.

Serwis  — strona www  funkcjonująca pod adresem internetowym mediapromocja.pl

Sklep – sklep internetowy jako część Serwisu mediapromocja.pl, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.mediapromocja.pl, gdzie Klientem może być wyłącznie przedsiębiorca, który kupuje Materiały lub Produkty, do celów bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto Klienta – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dostępna po prawidłowym zalogowaniu się, dzięki czemu Klient może kupować Produkty i Materiały oraz korzystać z dostępu do już zakupionych Materiałów. Sam zakup jest też możliwy bez zakładania Konta.

Materiał — treść cyfrowa, lub usługa zrealizowana drogą elektroniczną, którą Kupujący  może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem niniejszego serwisu. To przykładowo film video, plik graficzny, poradnik, szkolenie, kurs, konsultacje, artykuł, arkusz kalkulacyjny. Materiał ma postać pliku elektronicznego, a jego format zależny jest od zawartości.

Produkt – przedmiot fizyczny zaspokajający określoną potrzebę, oferowany przez Sprzedawcę.

Regulamin – niniejszy regulamin.

§ 2 Postanowienia wprowadzające

Warunkiem korzystania z Serwisu przez Klienta jest zapoznanie się z zapoznanie się i akceptacja udostępnionych na stronach Serwisu: opisu usługi, warunkami, cennikiem, Regulaminem sklepu mediapromocja.pl, a także dedykowanymi dla danej usługi Regulaminami szczególnymi. Z chwilą akceptacji Regulaminu dochodzi do zawarcia prawnie wiążącej umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą Acorus Studio Spółka Cywilna. Zastrzegamy prawo odmowy zawarcia umowy z Klientem z dowolnego powodu, w szczególności w przypadkach, gdy Klientowi w przeszłości usunięto Konto z powodu naruszania zasad Regulaminu. Jeżeli Klient nie akceptuje któregokolwiek z postanowień Regulaminu, nie może korzystać z Serwisu.

§ 3 Składanie zamówienia i płatności

 1. Zakupu może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Klient może dokonać zakupu poprzez wybór Materiału lub Produktu z poziomu odpowiedniej podstrony. Klient może mieć do wyboru kilka wariantów w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Po dokonaniu wyboru, Klient powinien kliknąć w przycisk „Kup teraz”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę zamówienia.
 4. Na stronie zamówienia, Klient powinien wypełnić formularz zamówienia, wybrać jedną z dostępnych form dostawy, a następnie przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk „Kupuję i płacę”.
 5. Koszt dostawy w przypadku Produktów ponosi Klient, chyba, że na stronie zamówienia Sprzedawca określił inne opcje. Przy dostarczaniu Materiałów koszt dostawy wynosi zero zł. (przesyłka za pomocą poczty elektronicznej lub dostęp do plików online).
 6. Przesyłając formularz zamówienia Klient potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.
 7. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl, którego właścicielem i operatorem jest PayPro SA z siedzibą przy ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068.
 8. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny, lub jeśli jest udostępniona: płatność za pobraniem.
 9. Klient dokonuje zakupu z chwilą gdy wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu. Tym samym między Klientem a Sprzedawcą zawarta zostaje umowa o dostarczenie Produktu lub Materiału.
 10. Złożenie zamówienia bez zakupu nie prowadzi do zawarcia umowy, ale jest ofertą zawarcia umowy składaną przez Klienta Sprzedawcy.

§ 4 Formy dostawy zamówienia

 1. Zakupiony przez Klienta Materiał dostępny jest do ściągnięcia lub użytkowania za pomocą linku dostępu do Materiału wysyłanego w automatycznej wiadomości e-mail po dokonaniu płatności.
 2. Jeżeli Klient zakupuje Materiał spersonalizowany, informację o dostępie do Materiału Klient otrzymuje w wiadomości e-mail w terminie ustalonym indywidualnie ze Sprzedawcą.
 3. W przypadku, gdy Kupujący nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą pod adresem biuro(@)mediapromocja.pl
 4. Gdy Klient zakupił Materiał, Sprzedawca dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Materiału. Sprzedawca nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy korzystaniu z Materiału. Klient może zapewnić sobie pomoc Sprzedawcy w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia ze Sprzedawcą i na warunkach ustalonych indywidualnie ze Sprzedawcą.
 5. Zakupiony przez Klienta Produkt dostarczony zostanie przesyłką kurierską lub pocztą zwykłą zgodnie z adresem dostawy oraz wyborem rodzaju przesyłki podanym przez Klienta podczas procesu zakupu.

§ 5 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) oraz dołączyć dane umożliwiające identyfikację Kupującego.
 2. Jeśli w toku zakupu Materiału Kupujący wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 3. Materiał lub Produkt spersonalizowany lub nieprefabrykowany nie podlega zwrotowi.
 4. Materiały objęte są gwarancją zwrotu pieniędzy przez okres 30 dni od daty zakupu chyba, że Regulamin szczególny – opis Materiału stanowi inaczej.
 5. Reklamacje i zwroty należy zgłaszać drogą mailową na adres: biuro(@)mediapromocja.pl
 6. Zwrot pieniędzy następuje w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia prośby o zwrot za pośrednictwem tego samego kanału płatności, którym dokonano płatność za Materiał lub Produkt.

§ 6 Gwarancje i reklamacje

 1. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Informacje o udzielanej przez producenta gwarancji znajdują się w opisie produktu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Materiał czy Produkt wolny od wad.
 3. Kupujący może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału czy produktu oraz samego procesu zakupowego opisanego w § 3 Regulaminu.
 4. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj. biuro(@)mediapromocja.pl
 5. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 6. Nie odpowiadamy na zapytania i reklamacje anonimowe.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Administratorowi.

§ 7 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności RODO i cookies.

§ 8 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedający informuje Kupującego będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie umowy zawartej na odległość , strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

§ 9 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Serwisie mediapromocja.pl.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego Umowy ze Sprzedawcą.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Kupujący jest uprawniony do korzystania z zasobów niniejszego Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Kupującego działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
 2. Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.05.2019 r.